Ранський Анатолій Петрович

Наукова робота

Фундаментальні дослідження пов’язані із дослідженням механізму видозміненої (модифікованої) реакції Вільгеродта_Кіндлера, встановленням дії та ефективності нуклеофільних каталізаторів, синтезом нових арил-, гетарилтіоамідів та дослідженням їх фізико-хімічних властивостей. Вперше було запропоновано та досліджено отримання (тіароїл)-ариламідів через стадію утворення основ Шиффа та дію сірковмісних нуклеофільних каталізаторів. Вперше модифікованою реакцією Вільгеродта-Кіндлера з використанням досліджених нуклеофільних каталізаторів були отримані ариламіди бензімідазол-2-тіокарбонвої кислоти. Отримані ароматичні та гетероциклічні тіоаміди вперше були досліджені, як ефективні N, S-вмістні органічні ліганди в реакціях комплексоутворення з 3d-металами в органічних та водно-органічних середовищах. Розроблені наукові основи їх направленого синтезу, вивчено склад, будову та запропоновані методики синтезу координаційних сполук загальної формули ML2, M(HL)X2, M(HL)2X2. Досліджено специфічну реакційну здатність тіоамідних лігандів у складі координаційних сполук купруму(ІІ) (координаційний центр CuN2S2) в реакціях метилування, ацетилування та окиснення-відновлення.

Прикладні дослідження пов’язані з питаннями еколого-, енерго-, та ресурсозбереження, переробкою високотоксичної промислової вторинної сировини, а також твердих побутових відходів методом низькотемпературного піролізу. Досліджена реагент на переробка непридатних до цільового використання пестицид них препаратів:

   ТХАН, Атразів, Зеазін-50, ДДТ – 1999-2003 рр.;

   ТХАН, Даланон, Банвел, Хлорфенак, Лонтрел, Тордон, Бензолін –2010-2012 рр.;

   Диметоат, Золон – 2010-2013 рр.

  • Досліджено реагентне вилучення високотоксичного сірковуглецю із головної бензольної фракції коксохімічних виробництв
  • Досліджена принципова можливість отримання «Біодизеля» із відходів спиртових виробництв (спиртова барда та сивушна спиртова фракція)
  • Досліджена утилізація компонентів рідких ракетних пилив ракет стратегічного призначення в промислову вибухівку